Paldiski Muusikakool

Kasulikud lingid:

Eesmärgid

Muusikakool on haridusasutus, mis tegutseb noorsootöö valdkonnas ning loob huvihariduse omandamise ja isiksuse mitmekülgse arengu, sealhulgas oma keele ja kultuuri viljelemise võimalused huvihariduse erinevates valdkondades. /Huvikooli seadus/. Linna huvikoolina oleme oma eesmärgiks seadnud kõrge kvaliteediga muusika hariduse andmise, seda kõrvuti muusikat ja kunsti mõistva ning hindava, terve ellusuhtumise ja ennast väärtustava inimese kasvatamisega.
Paldiski muusikakooli põhimäärus.
Hoolekogu põhimäärus.

Õppe eesmärgiks Paldiski Muusika Koolis on:

  • üldhariduskooli õppetööst vabal ajal õpilastele eesmärgistatud loomingulise tegevuse võimaldamine;
  • vaimsete võimete, loovuse ja praktiliste oskuste arendamine;
  • eelprofessionaalse muusikalise ja kunstialase hariduse andmine, tagades võimaluse edasiseks kutseõppeks.

PMK õpilane:

  • mõtleb loovalt ja oskab oma tegevust eesmärgistada, kavandada ja hinnata;
  • suudab valida, otsustada ja vastutust kanda;
  • oskab teha tööd ning on valmis koostööks;
  • suhtub lugupidavalt iseendasse ja oma kaaslastesse;
  • on omandanud lisandväärtusena oma haridusse kultuuri- ning kunstialased teadmised ning oskused.


Õppetöös peame oluliseks järgnevaid mõisteid: individuaalsus, kogemuslik õppimine, positiivne ning innustav õhkkond, eduelamus, väljendusoskus, esinemisjulgus, saavutusvajadus ning suhted.
Arvestades haridusasutuste õpilaskoha maksumuse tegelikku suurust, on hea meel tõdeda, et Paldiski linn investeerib huvikooli pidamisega lapse tulevikku ning teadvustab ja peab oluliseks noorsootööd ning haridust tervikuna.