Paldiski Muusikakool

Kasulikud lingid:

PALDISKI MUUSIKAKOOL OOTAB UUSI ÕPILASI 2018/2019 õ/a.

Põhi-, Huvi-ja Vabaharidusele
ERIALAD: KLAVER , VIIUL, FLÖÖT, PLOKKFLÖÖT, KLARNET, SAKSOFON, KITARR, LÖÖKPILLID

Aadress: Paldiski, Rae 56 Tel. 6741-012, mob. 53841816

VALI ÕPPEKAVA

LOE VENE KEELES

Muusikakooli põhi,-huvi-ja vabaõppe.

-Põhiõpe annab klassikalist muusikaõpet.
-Huviõppesse võetakse vastu õpilasi kes ei suuda täita põhiõppe õppekavas kehtestatud miinimumnõudeid, kuid on muusikaliste eeldustega ja soovib koolis õppida.
-Vabaõppe osakond on mõeldud neile, kes soovib õppida ainult valitud aineid-enamasti mingit instrumenti.

Sisseastumistingimused

Õpilase võetakse vastu katsetega, andes aga kõigile lastele arenemisvõimaluse. Sisseastumiskatsed toimuvad õppeaasta lõpus. Lapsevanem esitab muusikakooli astumisel vormikohase avalduse muusikakooli direktori nimele. Vastuvõtu katsetel hinnatakse õpilaskandidaate nalja hindega viiepallisüsteemis.

  • Laul
  • Rütm
  • Muusikaline mälu
  • Harmooline kuulmine

Hinnete summeerimisel arvutatakse välja katse keskmine hinne.
Õppimine Paldiski Muusikakoolis on tasuline. Õppemaks on € 30.00 kuus.
Muusikakooli õppima asumise aluseks on avaldus.

Digitaalselt allkirjastatud avaldusi ootame alates 01.mai 2018 aadressile muusikakool@paldiski.ee . Paberkandjal avaldused palume tuua Paldiski Muusikakooli.

Õppetöö katkestamise ning koolist lahkumise aluseks on vabas vormis avaldus Paldiski MK direktorile.

Paldiski Muusikakooli õppekorralduse aluseks on Haridusministeeriumi kinnitatud õppekavad. Õppekeel on eesti ja vene keel.
Õppeaasta jaguneb kaheks poolaastaks (neljaks õppeveerandiks). Õpe toimub tunniplaani alusel 45-minutiliste individuaal- ja rühmatundidena.
Õpilaste teadmisi ja oskusi hinnatakse iga veerandi lõpul (ühe nädalatunniga aineid poolaasta lõpul), aga samuti kontsertidel, arvestustel ja eksamitel, mille hulk ja põhinõuded on määratud raamõppekavaga.
Klassi- ja lõputunnistusele kantavad hinded lähtuvad PMK õpilase hindamise korrast.